Среда, 25 Апр 2018
Архиви

Филтер 

  • Партиципативно буџетирање во ЕЛС

    Здружението на финансиските работници во партнерство со Фондацијата Институт Отворено Општество Македонија (ФИООМ) изработи Прирачник за...
  • Изработка на нова веб страница

    страницата е во израотака...
  • Добредојдовте

    Страната на здружението на финансиските работници сеуше е во изработка. Ве молиме посете ја подоцна...