Сабота, 22 Сеп 2018
Архиви

Филтер 

 • Имплементација на Законот за јавните набавки

  Здружението на финансиски работници на локална самоуправа и јавни претпријатија следејќи ги најновите промени во законската регулатива в...
 • UNDP

  Здружението започна соработка со УНДП, при што се организирани две обуки на тема: "Финансиски менаџмент за ЕЛС кои не ги исполниjа условите ...
 • Најнови податоци

  Просечна месечна нето плата во РМ за претходната година = 13.517,00Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месеци (ју...
 • Даночниот систем и администирање лок.даноци и такси

  Здружението на финансиски работници со финансиска поддршка на OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje организираше Конференција за даночните работници од ...
 • Попис

  Здружението на финансиски работници следејќи ја својата долгогодишна традиција и настојувајќи секогаш да им излезе во пресрет на своите ч...
 • Најнови податоци

  Просечна месечна нето плата во РМ за претходната година = 13.517,00Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месеци (ју...
 • Форум на тема: Закон за ДДВ во праксата

  Здружението на финансиски работници на локална самоуправа и јавни претпријатија преку сопственото истражување на состојбите во ЈКП, дојд...
 • Процес на буџетирање во ЕЛС за 2008 година

  Здружението на финансиски работници  на 26 и 27 Октомври 2007 година во Клуб на пратеници - Скопје одржа семинар на тема: "Процес на буџетирање ...
 • Дисеминациона програма

  Здружението на финансиски работници  и VNG International го имаат задоволството да Ве запознаат со Дисеминационата програма на проектот LOPAD II за к...
 • Трезорско работење - трета работилница

  Проектната активност "Поддршка на функционирањето на трезорскиот систем" како дел од Проектот "Поддршка на имплементирањето на процесот н...
 • Најнови податоци

  Просечно месечно нето плата во РМ за претходната година = 13.517,00Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месеци (ма...
 • Имплементирање систем на интерна контрола и внат.рев.

  Во рамките на Проектот „Поддршка на имплементирањето на процесот на фискалната децентрализација” во соработка со Мисијата на OSCE во Скоп...
 • Креирање Стратешки План, Бизнис План и Работен План

  Одржана е работилница на тема "Креирање на Стратешки план, Бизнис план и Работен План на Здружението". Здружението на финансиски работници ...
 • Најнови податоци

  Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месеци (април, мај, јуни) = 14.287,00Просечно исплатена месечна нето плата по ...
 • Најнови податоци

  Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месеци (март, април, мај) = 14.230,00Просечно исплатена месечна нето плата по ...
 • Најнови податоци (јули)

  Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месеци  = 14.097,00 Просечно исплатена месечна нето плата по работник во РМ = ...
 • LOPAD II

  Во тек е подготовка на Прирачник за администрирање локални даноци и такси како дел од проектот LOPAD II.  Во рамките на реализацијата на LOPAD II П...
 • Поддршка на процесот на фискална децентрализација

  Во рамките на Проектот „Поддршка на процесот на фискална децентрализација“ финансиски поддржан од OSCE Spillover monitor Mission to Skopje, Реализирана е в...
 • Партиципативно буџетирање во ЕЛС

  Здружението на финансиските работници во партнерство со Фондацијата Институт Отворено Општество Македонија (ФИООМ) изработи Прирачник за...
 • Изработка на нова веб страница

  страницата е во израотака...