Петок, 22 Фев 2019
Архиви

Филтер 

 • Поддршка на процесот на фискална децентрализација

  Во рамките на Проектот „Поддршка на процесот на фискална децентрализација“ финансиски поддржан од OSCE Spillover monitor Mission to Skopje, Реализирана е в...
 • Партиципативно буџетирање во ЕЛС

  Здружението на финансиските работници во партнерство со Фондацијата Институт Отворено Општество Македонија (ФИООМ) изработи Прирачник за...
 • Изработка на нова веб страница

  страницата е во израотака...
 • Добредојдовте

  Страната на здружението на финансиските работници сеуше е во изработка. Ве молиме посете ја подоцна...