Понеделник, 24 Јун 2019
Архиви

Филтер 

 • Најнови податоци

  Просечна месечна нето плата во РМ за претходната година (2006 год.) = 13.517,00Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три м...
 • Составување на ГС за 2007 година кај јавните, односно ЈКП

  Здружението на финансиски работници на локална самоуправа и јавни претпријатија на 01 Февруари (петок) во "Клуб на пратеници" - Скопје одрж...
 • Составување на ГС за 2007 година кај буџетите

  Здружението на финансиски работници ги заврши работилниците на тема: "Составување на годишната сметка за 2007 година кај буџетите, буџетски...
 • Пресметка и исплати на плати за месец 12

  Почитувани корисници,Имајќи во предвид дека во пракса се појавија различни толкувања за примената на новото даночно олеснување и стапката...
 • Најнови податоци

  Просечна месечна нето плата во РМ за претходната година = 13.517,00Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месеци (ав...
 • Објава за износот на личното даночно ослободување

  Врз основа на член 11, став 2 од Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на Република Македонија” бр.80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50...
 • Имплементација на Законот за јавните набавки

  Здружението на финансиски работници на локална самоуправа и јавни претпријатија следејќи ги најновите промени во законската регулатива в...
 • UNDP

  Здружението започна соработка со УНДП, при што се организирани две обуки на тема: "Финансиски менаџмент за ЕЛС кои не ги исполниjа условите ...
 • Најнови податоци

  Просечна месечна нето плата во РМ за претходната година = 13.517,00Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месеци (ју...
 • Даночниот систем и администирање лок.даноци и такси

  Здружението на финансиски работници со финансиска поддршка на OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje организираше Конференција за даночните работници од ...
 • Попис

  Здружението на финансиски работници следејќи ја својата долгогодишна традиција и настојувајќи секогаш да им излезе во пресрет на своите ч...
 • Најнови податоци

  Просечна месечна нето плата во РМ за претходната година = 13.517,00Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месеци (ју...
 • Форум на тема: Закон за ДДВ во праксата

  Здружението на финансиски работници на локална самоуправа и јавни претпријатија преку сопственото истражување на состојбите во ЈКП, дојд...
 • Процес на буџетирање во ЕЛС за 2008 година

  Здружението на финансиски работници  на 26 и 27 Октомври 2007 година во Клуб на пратеници - Скопје одржа семинар на тема: "Процес на буџетирање ...
 • Дисеминациона програма

  Здружението на финансиски работници  и VNG International го имаат задоволството да Ве запознаат со Дисеминационата програма на проектот LOPAD II за к...
 • Трезорско работење - трета работилница

  Проектната активност "Поддршка на функционирањето на трезорскиот систем" како дел од Проектот "Поддршка на имплементирањето на процесот н...
 • Најнови податоци

  Просечно месечно нето плата во РМ за претходната година = 13.517,00Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месеци (ма...
 • Имплементирање систем на интерна контрола и внат.рев.

  Во рамките на Проектот „Поддршка на имплементирањето на процесот на фискалната децентрализација” во соработка со Мисијата на OSCE во Скоп...
 • Креирање Стратешки План, Бизнис План и Работен План

  Одржана е работилница на тема "Креирање на Стратешки план, Бизнис план и Работен План на Здружението". Здружението на финансиски работници ...
 • Најнови податоци

  Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месеци (април, мај, јуни) = 14.287,00Просечно исплатена месечна нето плата по ...