Понеделник, 24 Јун 2019
Архиви

Филтер 

 • Најнови податоци

  Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месеци (март, април, мај) = 14.230,00Просечно исплатена месечна нето плата по ...
 • Најнови податоци (јули)

  Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месеци  = 14.097,00 Просечно исплатена месечна нето плата по работник во РМ = ...
 • LOPAD II

  Во тек е подготовка на Прирачник за администрирање локални даноци и такси како дел од проектот LOPAD II.  Во рамките на реализацијата на LOPAD II П...
 • Поддршка на процесот на фискална децентрализација

  Во рамките на Проектот „Поддршка на процесот на фискална децентрализација“ финансиски поддржан од OSCE Spillover monitor Mission to Skopje, Реализирана е в...
 • Партиципативно буџетирање во ЕЛС

  Здружението на финансиските работници во партнерство со Фондацијата Институт Отворено Општество Македонија (ФИООМ) изработи Прирачник за...
 • Изработка на нова веб страница

  страницата е во израотака...
 • Добредојдовте

  Страната на здружението на финансиските работници сеуше е во изработка. Ве молиме посете ја подоцна...