Вторник, 17 Сеп 2019
Работилници, едукации... PDF Печати Е-пошта
Напишано од Administrator   
Вторник, 26 Јуни 2007 02:47
 • Зголемување на знаењата и вештините на вработените од Единиците на локалната самоуправа, Буџетски корисници, единки корисници, Јавните здравствени установи, Јавните установи, Јавни претпријатија/Јавно комунални претпријатија, Акционерски друштва, септември (Струга);
 • Искуствата од пркатичната имплементација на одредбите на новиот Закон за јавни набавки и насоки за постапување, септември (Скопје);
 • Зголемување на вештините и знаењата на внатрешните ревизори во ревизија на клучните процеси во субјектите во јавниот сектор како основен предуслов за обезбедување на законско постапување и давање на поддршка на раководителот на субјектот, јуни (Берово);
 • Искуствата од пркатичната имплементација на одредбите на новиот Закон за јавни набавки и насоки за постапување, мај (Скопје и Битола);
 • Практична имплементација на одредбите на новиот Закон за јавни набавки, март (Скопје);
 • Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2018 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните здравствени установи и јавните претпријатија, јануари (Скопје и Банско, Р.Бугарија);
 • Практична имплементација на одредбите на новиот Закон за јавни набавки, декември (Скопје);
 • Попис на средствата и нивните извори кај буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните претпријатија, трговските друштва и други правни лица за известувачкиот период - 2018 година како и даночниот третман на констатираните кусоци, ноември (Скопје);
 • Процес на буџетирање/донесување на Буџетот на општината за 2019 година како алатка за испорака на квалитетни услуги кон граѓаните, бизнис заедницата, невладините организации и останати засегнати страни, октомври (Скопје);
 • Предизвиците во јавните набавки - примена на постојниот Закон за јавни набавки и вовед во новиот нацрт - Закон за јавни набавки, септември (Берово);
 • Ревизија на финансиските извештаи и ревизија на успешност спроведени од внатрешната ревизија, активност во насока на поддршка на раководителот на субјектот за остварување на поставените цели, септември (Струга);
 • Начин на постапување на буџетите, буџетските корисници и единките корисници при евидентирањето на трансакциите во деловните книги, давањето на ствари во закуп, евидентирањето и пријавувањето на обврските и процесот на буџетирање, јуни (Скопје);
 • Предизивиците во јавните набавки - примена на постојниот Закон за јавни набавки и вовед во новиот Нацрт - закон за јавни набавки, мај (Скопје);
 • Добрата пракса во спроведувањето на јавните набавки, реформите кои претстојат во областа на јавните набавки и најчесто утврдени неправилности во доделувањето на договорите за јавни набавки, март (Скопје);
 • Воспоставување на финансиското управување и контрола кај субјектите од јавниот сектор, вработување и унапредување на административните службеници и воспоставување на регистар на вработени во јавниот сектор, март (Скопје);
 • Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2017 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните здравствени установи и јавните претпријатија, јануари (Банско, Р.Бугарија)/февруари (Скопје и Берово);
 • Планирањето на јавните набавки основен предуслов за правилно доделување на договорите за јавни набавки, декември (Скопје),
 • Буџетски процес, ефикасност, транспарентност, отчетност и предизвици при превземање на функцијата Градоначалник на единиците на локална самоуправа, ноември (Скопје),
 • Попис на средствата и нивните извори кај буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните претпријатија, трговските друштва и други правни лица за известувачкиот период - 2017 година како и даночниот третман на констатираните кусоци, ноември (Скопје);
 • Насоки за начинот на постапување во делот на: пресметувањето на надоместоците, признавањето на последователните настани кај материјалните средства, утврдувањето на минималната плата и трезорското работење, септември (Струга);
 • Сеопфатен концепт за правилно планирање на внатрешната ревизија како основа за квалитетно изработен ревизорски извештај, со посебен осврт на ревизијата на успешност и IT ревизијата, септември (Струга);
 • Правилно постапување при утврдувањето на надоместоците на плати, расходувањето на движните ствари и ситниот инвентар, предуслов за соодветно евидентирање во деловните книги, мај-јуни (Струга);
 • ИНФО Сесии „Развивање на инвестициски предлог проекти за финансирање од ИПАРД Програмата, мај (Битола, Струмица, Велес, Штип);
 • Модел на ревизорски ризик, утврдување на големината на примерокот и техники на избор на примерокот, мај (Велес);
 • Искуства и препораки за правилна примена на законот во постапките за јавни набавки од аспект на надлежните органи, април (Скопје);
 • Планирање на јавните набавки и утврдување на видот на постапката за доделување на договор за јавна набавка, јануари (Скопје);
 • Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2016 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните здравствени установи и јавните претпријатија, јануари (Банско, Р.Бугарија)/февруари (Скопје);
 • Подготовка и соодветно прикажување на информации во финансиските извештаи на јавните претпријатија, декември (Велес);
 • Планирање на јавните набавки и начинот на доделување на договор за јавни набавки - како до поголема ефикасност и економичност, декември (Скопје);
 • Попис на средствата и нивните извори кај буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните претпријатија, трговските друштва и други правни лица за известувачкиот период - 2016 година како и други актуелни теми, ноември (Скопје);
 • Процесот на буџетирање во единиците на локалната самоуправа и трезорското работење, октомври (Скопје);
 • Јавните набавки низ призмата на практичното искуство - како до помалку проблеми, септември/октомври (Струга);
 • Донациите и спонзорствата во јавните дејности, евидентирање на обврските и нивното пријавување кај надлежните органи, ангажирање на волонтери и даночен третман на надоместоците за нивниот ангажамн, сметководствено евидентирање на ДДВ, новини во системот на ДДВ, регистрација на физички лица за целите на ДДВ како и теми од областа на трезорското работење, јуни-јули (Струга);
 • Предизвиците пред внатрешните ревизори за успешното, квалитетното и навремено планирање, извршување и известување од финансиската ревизија, мај (Струга);
 • Јавните набавки низ призмата на практичното искуство - како до помалку проблеми, мај (Битола);
 • Начин на постапувања со движните ствари, приемот и издавањата на нафтените деривати добиени од надлежни органи, признавање и исплата на надоместоците, Годишен извештај (ГИ) согласно со одредбите на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола, како и одредбите и постапувањето по Законот за адмиистративни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор, април (Скопје);
 • Предизвиците на локалното оданочување и примената на новата Методологија за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот, април (Велес);
 • Јавните набавки и практичните искуства во превенцијата на ризиците во доделувањето на договорите за јавни набавки, март (Струмица);
 • Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2015 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните здравствени установи и јавните претпријатија, јануари (Скопје, Врљачка Бања-Р.Србија);
 • Практична примена на Законот за административните службеници и Законот за вработените во јавниот сектор при изработка на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места и спроведување на постапката за оценување на административните службеници, декември (Скопје);
 • Планирањето на јавните набавки (со посебен осврт на повеќегодишните договори за јавни набавки) и давањето практични совети за начинот на олеснување на спроведување на постапките за ЈН, декември (Скопје);
 • Меѓународните стадарди за финансиско известување МСС 2 - Залихи и МСС 7 - Извештај за парични текови, ноември (Велес);
 • Попис на средствата, побарувањата и обврските кај буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните претпријатија, трговските друштва и други правни лица за известувачкиот период - 2015 година како и други актуелни теми, ноември (Скопје);
 • Администрирање на локалните даноци и такси, мерките и активностите за зголемена наплата на истите, септември (Струга);
 • Предизвиците во јавните набавки, практичните искуства и примена на принципот "VALUE FOR MONEY (вредност за парите)“, септември (Струга);
 • Најнови измени во јавните набавки, мај-јуни (Скопје, Дојран);
 • Вработените во јавниот сектор (јавните претпријатија) и нивниот статус согласно со одредбите на Законот за јавните претпријатија, Законот за вработени во јавниот сектор, Законот за работните односи, вклучувајќи го и начинот на вработување и оценување на вработените во јавните претпријатија, мај (Скопје);
 • Практична имплементација на законските и подзаконските акти од областа на: користењето и располагањето на стварите на државните органи, даночниот и сметководствениот третман на застарените побарувања, начинот на постапување на буџетските корисници и ЕЛС во услови на даночни обврзници за ДДВ, како и административните службеници и вработените во јавниот сектор, мај (Скопје);
 • Внатрешната ревизија и предизвиците со кои таа се соочува во обезбедувањето на независно и објективно уверување и совет на раководителот на субјектот, април (Струга);
 • Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2014 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните здравствени установи и јавните претпријатија, јануари (Скопје, Банско-Р.Бугарија);
 • Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2014 година кај јавните претпријатија, јануари (Велес);
 • Планирањето на потребите за набавки во тековната година по видови на стоки, услуги и работи, (Годишен план за јавни набавки), планирање на повеќегодишните договори за јавна набавка, проценување на вредноста на договорот за јавна набавка, анализа на пазарот и искуствата од обезбедување на согласности од Советот за јавни набавки, јануари 2015 (Скопје);
 • Јавните претпријатија, јавно правните тела и општините во системот на ДДВ, донациите и спонзорствата, данокот на добивка, придонесите од задолжително социјално осигурување и ..........(тоа не е се !!!!), декември (Скопје);
 • Попис на средствата, побарувањата и обврските кај буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните претпријатија, трговските друштва и други правни лица за известувачкиот период - 2014 година како и други актуелни теми, ноември (Скопје);
 • Имплементирање на одредбите од Законот за јавни набавки и новините во истиот, ноември (Скопје);
 • Актуелности во финансиското работење, трезорското работење и процесот на буџетирање, октомври (Дојран);
 • Ефективноста на внатрешната ревизија во обезбедувањето на независно и објективно уверување и совет на раководителот на субјектот, септември (Дојран);
 • Новините во областа на ДДВ, донациите и спонзорствата во јавните дејности, финансиската дисциплина, данокот на добивка, административните и јавните службеници и нивната правилна примена во пракса, јуни (Охрид);
 • Ревизија на успешност во работењето, јуни (Дојран);
 • Администрирањето на локалните даноци и такси и ризиците при нивната наплата, мај (Дојран);
 • Актуелни новини во Законот за јавни набавки и Електронскиот систем за јавни набавки, мај (Скопје);
 • Јавни набавки, Административни службеници, Вработени во јавниот сектор, февруари (Скопје);
 • Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2013 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници, јавните установи и јавните претпријатија, јануари (Скопје, Банско-Р.Бугарија)
 • Примента на одредбите од Законот за јавни набавки во пракса, декември (Скопје);
 • Попис на средствата, побарувањата и обврските кај Буџетските корисници, Единките корисници, Јавните установи, Јавните претпријатија и трговските друштва и други правни лица од јавниот сектор за известувачкиот период - 2013 година, ноември (Скопје);
 • Консултантски услуги за подготовка и спроведување на обука за локален јавен финансиски менаџмент, е-пристап до општински финансиски информации и иницирање на социјална ревизија од страна на НВОи, финансиран од UNDP во рамките на Програмата за локален развој, 4 регионални работилници (Скопје, Велес, Струмица, Охрид);
 • Напредна обука за внатрешна ревизија во јавниот сектор, септември (Струга);
 • Финансиските прашања (контрола на буџетот и извршувањето, сметководство, известување), трезорското работење и човечките ресурси за правилна примена на законските и подзаконските одредби, јуни (Струга);
 • Јавните набавки и практичните искуства во јавниот сектор, јуни (Струга);
 • Даночните обврски и даночен календар на НВО, мај (Велес);
 • Администрирањето на локалните даноци и такси и инспекцискиот надзор, мај (Струга);
 • Јавните набавки и квалификацискиот систем, април (Велес);
 • Успешно спроведување на постапките за јавни набавки, правилно користење на ЕСЈН, е-набавки и е-аукции  во 100% објавените огласи, февруари (Скопје);
 • Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2012 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници и јавните установи вклучувајќи ги и трезорското работење, реформите во јавната администрација, јавната внатрешна финансиска контрола и ревизија, јануари и февруари (Струмица, Скопје);
 • Изготвување на финансиските извештаи за 2012 година кај Јавните и јавно комуналните претпријатија, јануари (Струмица);
 • Трезорско работење кај буџетските корисници и единки корисници на средства од Буџетот на Република Македонија и Буџетот на единиците на локалната самоуправа, декември (Велес, Штип);
 • Импплементација на Законот за комунални дејности и Законот за јавна чистота во пракса, ноември (Велес);
 • Јавните набавки и Електронскиот систем на јавни набавки, ноември (Битола, Струмица);
 • Попис на средствата и обврските кај буџетските корисници, единките корисници, јавните установи и други правни лица од јавниот сектор за известувачкиот период - 2012 година, ноември (Велес);
 • Попис на средствата и обврските кај јавните претпријатија за известувачкиот период - 2012 година, ноември (Велес);
 • Финансиско работење, јавни набавки и процес на буџетирање, септември (Дојран);
 • Работилница од областа на внатрешната ревизија, јуни (Струга);
 • Работилница од областа на јавните набавки, јуни (Струга);
 • Работилница од областа на јавните набавки, мај (Скопје);
 • Имплементација на одредбите на Законот за јавни патишта и Законот за превоз во патниот сообраќај и улогата и одговорностите на надлежните органи за надзор, март (Скопје);
 • Новините во легислативата за јавните набавки, март (Велес);
 • Изготвување на финансиските извештаи/завршна сметка за ЈП и ЈКП за 2011 година, февруари (Скопје);
 • Составување на завршна сметка за 2011 година, јануари (Скопје и Маврово);
 • Новини во легислативата за јавните набавки и ЕСЈН, декември (Скопје);
 • Попис на средствата, побарувањата и обврските кај јавните претпријатија, декември (Скопје);
 • Попис на средствата, побарувањата и обврските кај буџетските корисници, декември (Скопје);
 • Едукација од областа на локалните даноци и такси и инспекцискиот надзор, октомври (Нов Дојран);
 • Едукација од областа на јавните набавки, даноците, управната постапка, инспекциски надзор и презентирање на ФИ, септември (Струга);
 • Зголемување на вештините на внатрешните ревизори во јавниот сектор, септември (Струга);
 • Трезорско работење, април (Маврово);
 • Трезорско работење, април (Битола);
 • Трезорско работење, март (Штип);
 • Воспоставување на финансиско управување и контрола, февруари (Скопје);
 • Составување на финансиските извештаи/завршна сметка за 2010 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници и јавните установи, јануари (Скопје);
 • Изготвување на финансиските извештаи за 2010 година кај Јавните и Јавно Комуналните претпријатија, јануари (Скопје);
 • Измени и дополнувања на ЗЈН во насока на зајакнување на административните капацитети, декември (Скопје);
 • Трезорско работење, декември (Скопје);
 • Попис на средствата, побарувањата и обврските со состојба 31.12.2010 и усогласување на актите за систематизација на работните места согласно одредбите на Законот за јавни службеници (краен рок 31.12.2010 год.), ноември (Скопје);
 • Контрола на квалитетот на спроведената внатрешна ревизија, октомври (Велес);
 • Финансиско управување и контрола, октомври, 2 работилници (Велес);
 • Подобрување на системот на внатрешна ревизија кај локалната власт од РМ, септември (Струга);
 • Финансиско управување и контрола, јуни (Струга);
 • Внатрешна ревизија на приходи и побарувања, мај (Велес);
 • Внатрешна ревизија на јавни набавки, мај (Битола);
 • Финансиско управување и контрола, април (Велес);
 • Новините во Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот, април 2010 (Скопје);
 • Финансико управување и контрола, април 2010 (Маврово);
 • Изготвување на финансиските извештаи за 2009 година кај Јавните и Јавно комуналните претпријатија, февруари 2010 (Скопје);
 • Составување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2009 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници и јавните установи, јануари 2010 (Скопје);
 • Јавните набавки во пракса, јануари 2010 (Скопје);
 • Попис на материјалните средства, побарувањата и обврските, Имплементација на измените и дополнувањата на Законот за државните службеници и Законот за работните односи, декември 2009 (Скопје);
 • Попис на материјалните средства, побарувањата и обврските и примена на одредбите на Законот за работните односи, Законот за платниот промет, Законот за данокот на додадена вредност и одредбите на Законот за јавна чистота, декември 2009 (Скопје);
 • Даночниот систем и администрирањето на локалните даноци и такси во Република Македонија, ноември 2009 (Велес);
 • Администрирање локални даноци и такси, ноември 2009 (Скопје);
 • Процесот на буџетирање за 2010 година и Трезорското работење, септември 2009 (Скопје);
 • Имплементација на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола и Новини во Законот за државни службеници, септември 2009 (Скопје);
 • Јавните набавки, системот на плати, надоместоци, наградувања, колективни договори, оценување на државните службеници, јавната финансиска контрола, администрирање на локалните даноци и такси и внатрешна ревизија, јуни 2009 (Струга);
 • Проценка и одредување на локални даноци и такси, мај 2009 (Скопје);
 • Јавните набавки и нивната примена во пракса, системот на плати, надоместоци, наградувања, оценувања на државните службеници и јавната финансиска контрола, април 2009 (Скопје);
 • Составување на завршната сметка за 2008 година кај јавните, односно јавно комуналните претпријатија, февруари 2009 (Скопје);
 • Составување на завршната сметка за 2008 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници и јавните установи, јануари 2009 (Струга и Скопје);
 • Јавните набавки, системот на плати, надоместоци, наградување, оценување на државните службеници и јавната финансиска контрола - ЕУ концепт за стабилно и транспарентно финансиско управување, септември - октомври 2008 (Струга и Скопје);
 • Идентификување на ризиците во ЕЛС, јуни 2008 (Струмица);
 • Извршување на внатрешна ревизија, јуни 2008 (Струмица);
 • Подготовка на програма и годишен план за внатрешна ревизија во ЕЛС, април 2008 (Велес);
 • Пресметка на пазарната вредност на деловните објекти, февруари 2008 (Скопје);
 • Составување на годишната сметка за 2007 година кај Јавните, односно Јавно Комуналните Претпријатија, февруари 2008 (Скопје);
 • Составување на годишната сметка за 2007 година кај буџетите, буџетските корисници и единките корисници, јануари 2008 (Струга);
 • Имплементација на Законот за јавните набавки, декември 2007, 2 работилници (Скопје и Струга);
 • Попис на материјалните и нематеријалните средства, побарувањата и обврските и усогласување на сметководствената со фактичката состојба, ноември 2007, (Скопје);
 • Попис на средствата, побарувањата и обврските и усогласување на сметководствената со фактичката состојба, ноември 2007, (Скопје);
 • Финансиски менаџмент за ЕЛС кои не влегоа во втората фаза од фискалната децентрализација, ноември 2007, 2 работилници (Струга и Велес);
 • Трезорско работење, ноември 2007, (Маврово);
 • Законот за ДДВ во праксата, октомври 2007, (Скопје);
 • Процес на буџетирање во ЕЛС, октомври 2007, (Скопје);
 • Трезорско работење, октомври 2007, (Велес);
 • Партиципативно буџетирање во ЕЛС, септември 2007, 3 работилници (Чучер Сандево, Пехчево и Струмица);
 • Пишување ревизорски извештаи, септември 2007
 • Интерна контрола и внатрешна ревизија во ЕЛС, јуни 2007
 • Трезорско работење во ЕЛС, јуни 2007, (Велес);
 • Партиципативно буџетирање во ЕЛС, јуни 2007, 2 работилници (Делчево и Пробиштип);
 • Трезорско работење, јуни 2007, (Струга);
 • Помош во полето на администрирање локални даноци и такси во ЕЛС, мај 2007, 3 регионални работилници (Дојран, 2 х Струга);
 • Мониторинг на процесот на фискална децентрализација, април, јули, ноември 2007;
 • Составување на годишна сметка за 2006 година кај јавните комунални претпријатија, февруари 2007, 2 регионални работилници (Скопје и Кочани);
 • Составување на годишната сметка за 2006 година кај буџетите, буџетските корисници и единките корисници, јануари, февруари 2007, 2 работилници (Охрид и Скопје);
 • Попис 2006, декември 2006, 2 работилници (Скопје);
 • Финансиско известување во јавните комунални претпријатија во согласност со Меѓународните Сметководствени Стандарди, ноември 2006, (Охрид);
 • Имплементирање на системот на интерна контрола, внатрешна ревизија и превенција од измами во ЕЛС, ноември, декември 2006, 3 регионални работилници (Охрид, 2 х Дојран);
 • Трезорско работење и процес на буџетирање во ЕЛС, октомври 2006, 2 работилници (Дојран и Скопје);
 • Администрирање локални даноци и такси во Единиците на локалната самоуправа, септември, октомври 2006, 3 регионални работилници (Струга, Дојран, Маврово);
 • Подготовка на финансиски извештаи за единиците на локалната самоуправа, мај 2006, (2 работилници Битола);
 • Составување на годишна сметка за 2005 година кај буџетите, буџетските корисници и единиците на локалната самоуправа, февруари 2006, (Струга);
 • Составување на годишна сметка за 2005 година кај буџетите, буџетските корисници и единиците на локалната самоуправа, јануари 2006, (Скопје);
 • Попис на средства, побарувања и обврски за 2005, систем на јавни набавки и подготовка на парични текови, Декември 2005, (Скопје);
 • Попис на средства, побарувања и обврски за 2005 и систем на јавни набавки, Декември 2005, (Скопје);
 • Процес на Известување во Единиците на локалната самоуправа, ноември, декември 2005, 4 регионални работилници;
 • Процес на буџетирање во единиците на локалната самоуправа, октомври, ноември 2005, 4 работилници (Струга и Битола);
 • Новините во трезорското работење, јуни 2005, (Скопје);
 • Работилници за Измени и дополнувања на буџетот на ЕЛС за 2005 година, јуни 2005 (две работилници), Битола;
 • Локални даноци и такси, јуни 2005, (Битола);
 • Финансиски менаџмент за успешен градоначалник, мај 2005, (Струга);
 • Систем на споредливост, март 2005, (Охрид);
 • Подготовка на завршна сметка за ЕЛС, ЈКП и буџетски корисници, февруари 2005, (Струга, Скопје);
 • Јавни набавки, јануари 2005, (Скопје);
 • Подготовка на попис за 2004, декемри 2004, (Скопје);
 • Систем на споредливост, ноември 2004, (Охрид);
 • Процес на буџетирање на единиците на локалната самоуправа, октомври – декември 2004 (четири регионални работилници), Маврово, Стар  Дојран, Кочани, Охрид;
 • Систем на споредливост, јули 2004, (Скопје);
 • Закон за јавни набавки, - април – мај (две работилници) 2004, (Битола и Скопје);
 • Презентирање на програма за сметководство во ЕЛС, април – мај 2004 (пет работилници), Битола, Маврово, Струга, Виница и Струмица;
 • Подготовка на завршна сметка за 2003 година, февруари 2004, (Струга);
 • Процес на Буџетирање во ЕЛС за 2004, ноември – декември  2003 (една заедничка и серија од пет регионални работилници), Велес, Битола, Маврово, Охрид, Виница и Струмица;
 • Канцелариско и архивско работење, септември-октомври 2003, (Струга, Виница, Битола, Маврово, Струмица);
 • Примена на новите законски прописи од областа на сметководството и запознавање со насоките за предлог буџетската пресметка за 2004 година, јули 2003, (Струга);
 • Презентација на програма за пресметка на плати, јули 2003, (Велес);
 • Статусни промени во ЕЛС во согласност со известувањето од Министерството за финансии, март 2003, (Велес);
 • Дефинирање и зајакнување на улогата на Регионалните координатори, јуни 2003, (Битола);
 • Студија за истражување на состојбите во Единиците на Локална Самоуправа заклучно со 31.12.2002 година заради утврдување на степенот на управување со финансиските капацитети и сопствените приходи во ЕЛС, април 2003, (Охрид);
 • Изготвување на завршни сметки,јануари - февруари 2003, (Струга);
 • Финансиска легислатива и ефектите од финансиското работење на НВО, февруари 2003 (3 работилници), Велес;
 • Попис на средствата и изворите на средства и усогласување на сметководствената со фактичката состојба, декември 2002, (Велес);
 • Административно и канцелариско работење во НВО, ноември 2002, (Велес);
 • Студија за Данок на имот, октомври 2002, (Струга);
 • Финансово раководење на повеќе функционалната локална управа, Серија од 6 работилници;
 • Процес на Буџетирање во ЕЛС, ноември 2001, (Велес);
 • Влијанието на законските акти од економска област во финансовото работење на НВО, август 2001, (Велес);
 • Влијанието на законските акти од економска област во финансовото работење на НВО, јули 2001, (Велес);
 • Транзиција на платниот промет, јули 2001, (Велес);
 • Изготвување на завршни сметки, февруари 2001, (Струга);
 • Донесување на Стратешки план и работен план, декември 2000, (Делчево);
 • Процес на буџетирање-градоначалници, октомври 2000, (Струга);
 • Процес на Буџетирање, септември 2000, (Велес);
 • Начин на изработка на Стратешки план, август 2000, (Битола);
 • Маркетинг план, јуни 2000, (Струга);
 • Бизнис план и менаџмент, мај 2000, (Струга);
 • Закон за Локална Самоуправа и ДДВ, април 2000, (Виница);
 • М.С.С., декември 1999, (Банско-Струмица);
 • М.С.С., ноември 1999, (Крушево);
 • М.С.С., октомври 1999, (Радовиш);
 • Закон за јавни набавки и процес на буџетирање, март 1999, (Струмица);
 • Закон за буџети и државна Ревизија, мај 1998, (Битола);
 • М.С.С., април 1998, (Штип);
 • Процес на Буџетирање во ЕЛС, март 1998, (Демир Капија).
Последно освежено на Понеделник, 02 Септември 2019 14:00