Вторник, 15 Окт 2019
Проекти PDF Печати Е-пошта
Напишано од Administrator   
Вторник, 26 Јуни 2007 02:57

UNDP, проект „Програма за локален развој“


 • "Консултантски услуги за анализи и препораки за локално владеење и аспекти на испорачување на услуги од спроведување на Програмата за децентрализација и развој на локалната самоуправа 2011 - 2014 и нејзиниот Акционен план 2011 - 2014", септември - декември 2013;
 • "Консултантски услуги за подготовка и спроведување на обука за локален јавен финансиски менаџмент, е-пристап до општински финансиски информации и иницирање на социјална ревизија од страна на НВОи", јули - декември 2013;
 • „Консултантски услуги за подготовка на анализа заснована на докази и предлози за ефективна достава на услуги“, мај - јуни 2012;

 

Општина Велес „Програма за поддршка на граѓанскиот сектор“


 • "Даночните обврски и даночен календар на НВО", април - јуни 2013;
 • „Благајничко, даночно работење и пресметка на плати кај НВО“, март - јуни 2012;

 

USAID


 • "Проект за јакнење на судството", јануари 2013;

 

Фондација Институт Отворено Општество (ОСИ-ЗУГ), администриран од ЛГИ Будимпешта


 • "Зајакнување на финансиското управување, контрола и внатрешна ревизија кај локалната власт во Македонија", јануари 2010 - јануари 2011;

 

Програма CIVICA Mobilitas, спроведена преку Центарот за институционален развој (ЦИРа) и финансиран од Швајцарската агенција за соработка иразвој, претставувана од канцеларијата за соработка во Скопје (СДЦ)


 • "Подготовка и тестирање на инструменти за мониторинг на буџетските алокации и трошења на локално ниво преку пристапк кој се базира на почитување на човековите права", јануари 2010 - јануари 2011;

 

МЦМС


 • "Работилница за методологија за проценка и одредување на локални даноци и такси", мај 2009;

 

OSCE


 • "Поддршка на процесот на фискална децентрализација и зголемување на отчетноста во ЕЛС", 27 март - 31 декември 2008;
  • Внатрешна ревизија во ЕЛС;
  • Подготовка на планови за развојни програми;
  • Мониторинг;
  • Поодршка на локалните даночни административни работници
 • „Поддршка на имплементирањето на процесот на фискална децентрализација“, - 05 март - 31 декември 2007;
  • Мониторинг на имплементирањето на процесот на фискална децентрализација;
  • Помош во полето на администрирање локални даноци и такси;
  • Имплементирање систем на интерна контрола и внатрешна ревизија во ЕЛС;
  • Поддршка на функционирањето на трезорскиот систем.
 • Превод на Прирачникот за буџетирање и Прирачникот за известување на Албански јазик“, - 10 март - 31 март 2006;
 • „Подготовка на финансиски извештаи за единиците на локалната самоуправа“, - 06 април - 30 јуни 2006;
 • „Собирање и анализа на прашалници за имплементирање на процесот на децентрализација“, - 23 јуни - 30 јуни 2006;
 • „Администрирање локални даноци и такси во ЕЛС“, - 01 јули - 30 септември 2006;
 • „Имплементирање на систем на интерната контрола, внатрешната ревизија и превенција од измами во единиците на локалната самоуправа“, - 01 октомври  - 31 декември 2006;
 • „Развој на процесот на буџетирање и известување во единиците на локалната самоуправа“ -01 септември - 31 декември 2005;
 • „Подготовка на буџети за ЕЛС“ - 01 јуни - 30 јуни 2005;
 • „Работилници за подготовка на буџети за ЕЛС“ - 01 јуни - 30 јуни 2005

 

USAID - MLGA


 • „Општинска база на податоци: дизајн, имплементирање и анализа“, - март 2008 - јули 2008;

 

VNG International


 • „Проектот LOPAD II“ - Проект за развој на локалната јавна администрација, - декември 2006 - ноември 2007;
 • „Проектот LOPAD “ - Проект за развој на локалната администрација, - ноември 2003 - јули 2005.


ФИООМ


 • „Проект Отворен Општински Буџет“, -  декември 2006 - декември 2008
 • "Финансиска легислатива и ефектите од финансиското работење на НВО", октомври 2002 - јануари 2003
 • "Интернет приклучок", април 2001 - април 2002


GTZ – IPS


 • "Законот за ДДВ во праксата", - октомври - ноември 2007;
 • Бенчмаркинг; - мај - јуни 2007;
 • "Обука за финансиско известување во ЈКП според МСС", - јануари - февруари 2007;
 • "Финансиско известување во ЈКП според МСС", - октомври - декември 2006;
 • "Подготовка на прирачник за финансиско известување  во ЈКП согласно МСС", - април - јуни 2006
 • "МСС во јавните комунални претпријатија", - март 2003


UNDP


 • "Борба против корупцијата за подобро управување", октомври - декември 2010;
 • "Борба против корупцијата за подобро управување", септември - декември 2009;
 • "Борба против корупцијата за подобрување на владеењето" - март 2008 - април 2008
 • "Меѓуопштинско партнерство за подобрен квалитет на јавните услуги" - декември 2007 - април 2008 ;
 • "Финансиски менаџмент за ЕЛС кои не влегоа во втората фаза од фискалната децентрализација", - ноември - декември 2007


SNV


 • "Поддршка на процесот на превенција од деловни ризици во ЕЛС", - април - декември 2008;
 • "Градење на капацитети на општинската финансиска администрација", - септемвври 2007 - јануари 2008;
 • "Поддршка на засилувањето на капацитетите на општинските финансиски работници", - јануари - јуни 2007

 

NISPAcee


 • "Превод на избрани публикации на Македонски јазик", декември 2009 - април 2010;
 • "Превод на избрани публикации на Македонски јазик", декември 2006 - октомври 2007


EU PHARE


 • "Финансиски менаџмент во локалната самоуправа - предизвик и реалност", јули 2003 - јули 2004

 

USAID - DAI - LGRP


 • "Проект за реформа на локалната самоуправа", февруари - јуни 2004
 • "Проект за развој на локалната самоуправа", март - август 2003
 • "Проект за развој на локалната самоуправа", септември 2002 - февруари 2003

 

GGS Швајцарија


 • "Работилница за годишна сметка за 2004", февруари - март 2005
 • "Работилница за процесот на буџетирање за 2005 година", октомври - декември 2004

 

Од повеќе донатори


 • "Финансиски менаџмент за успешен градоначалник", април - јуни 2005
 • "Финансово раководење во локалната самоуправа", април - јуни 2002
Последно освежено на Среда, 25 Септември 2013 07:11