Четврток, 18 Јул 2019
Тековни активности PDF Печати Е-пошта
Напишано од Administrator   
Четврток, 12 Јуни 2008 14:24
- од 5 до 7 Јуни во хотел „Манастир“ - Берово, ќе се одржи работилница на тема: „Зголемување на вештините и знаењата на внатрешните ревизори во ревизија на клучните процеси во субјектите во јавниот сектор како основен предуслов за обезбедување на законско постапување и давање на поддршка на раководителот на субјектот“
- На 16 Мај 2019, хотел „Континентал“ - Скопје и 17 Мај 2019 година, хотел „Епинал“ - Битола се одржаа работилници на тема: „Искуствата од практичната имплементација на одредбите на новиот Закон за јавни набавки и насоки за постапување“
- На 15 Март 2019 година, во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница на тема: „Практична имплементација на одредбите на Законот за јавни набавки“
- На 16 и 17 Јануари 2018 година, во хотел „Континентал“ - Скопје и од 30 Јануари до 02 Февруари во "Terra Complex Hotel“- Банско, Република Бугарија се одржаа работилници на тема: „Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2018 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните здравствени установи и јавните претпријатија“
- На 15 Декември 2018 година, во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница на тема: „Практична имплементација на одредбите на новиот Закон за јавни набавки“
- На 15 Ноември 2018 година, во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница на тема: „Попис на средствата и нивните извори кај буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните претпријатија, трговските друштва и други правни лица за известувачкиот период - 2018 година како и даночниот третман на констатираните кусоци“
- На 09 Октомври 2018 година, во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница на тема: „Процесот на буџетирање/донесување на буџетот на општината за 2019 година како алатка за испорака на квалитетни услуги кон граѓаните, бизнис заедницата, невладините организации и останати засегнати страни“
- На 13 и 14 Септември 2018 година, во хотел „Манастир“ - Берово, се одржа работилница на тема: „Предизвиците во јавните набавки - примена на постојниот Закон за јавни набавки и вовед во новиот нацрт - Закон за јавни набавки“
- Од 12 до 15 Септември 2018 година, во хотел „Дрим“ - Струга, се одржа работилница на тема: „Ревизија на финансиските извештаи и ревизија на успешност спроведени од внатрешната ревизија, активност во насока на поддршка на раководителот на субјектот за остварување на поставените цели“
- На 01 и 02 Јуни 2018 година, во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница на тема: „Начин на постапување на буџетите, буџетските корисници и единките корисници при евидентирањето на трансакциите во деловните книги, давањето на ствари во закуп, евидентирањето и пријавувањето на обврските и процесот на буџетирање“
- На 17 Мај 2018 година, во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница на тема: „Предизвиците во јавните набавки - примена на постојниот Закон за јавни набавки и вовед во новиот Нацрт - закон за јавни набавки“
- На 27 Март 2018 година, во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница на тема: Добрата пракса во спроведувањето на јавните набавки, реформите кои претстојат во областа на јавните набавки и најчесто утврдени неправилности во доделувањето на договорите за јавни набавки“
- На 16 и 17 Март 2018 година, во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница на тема: „Воспоставување на финансиското управување и контрола кај субјектите од јавниот сектор, вработување и унапредување на административните службеници и воспоставување на регистар на вработени во јавниот сектор“
- Од 24 до 27 Јануари 2018 година, во хотел „Bansko Spa and Holidays“- Банско, Република Бугарија и во февруари во Скопје и Берово се одржаа работилници на тема: „Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2017 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните здравствени установи и јавните претпријатија“
- На 07 Декември 2017 година во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница на тема: „Планирањето на јавните набавки основен предуслов за правилно доделување на договорите за јавни набавки“
- На 15 Ноември 2017 година во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа обука на тема: „Буџетски процес, ефикасност, транспарентност, отчетност и предизвици при преземање на функцијата Градоначалник на единиците на локална самоуправа“
- На 14 Ноември 2017 година во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница на тема: „Попис на средствата и нивните извори кај буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните претпријатија, трговските друштва и други правни лица за известувачкиот период - 2017 година како и даночниот третман на констатираните кусоци“
- Од 21 до 23 Септември 2017 година, во хотел „Дрим“ - Струга, се одржа работилница на тема: „Насоки за начинот на постапување во делот на: пресметувањето на надоместоците, признавањето на последователните настани кај материјалните средства, утврдувањето на минималната плата и трезорското работење“
- Од 12 до 15 Септември 2017 година, во хотел „Дрим“ - Струга, се одржа работилница на тема: „Сеопфатен концепт за правилно планирање на внатрешната ревизија како основа за квалитетно изработен ревизорски извештај, со посебен осврт на ревизијата на успешност и IT ревизијата„
- Од 30 Мај до 01 Јуни 2017 година, во хотел „Дрим“ - Струга, се одржa работилница на тема: „Правилно постапување при утврдувањето на надоместоците на плати, расходувањето на движните ствари и ситниот инвентар, предуслов за соодветно евидентирање во деловните книги“
- Од 12 до 13 Мај 2017 година, во хотел „Романтик“ - Велес, се одржa работилница на тема: „Модел на ревизорски ризик, утврдување на големината на примерокот и техники на избор на примерокот“
- На 20 април 2017 година, во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница на тема: „Искуства и препораки за правилна примена на законот во постапките за јавни набавки од аспект на надлежните органи“
- На 02 и 03 Февруари 2017 година, во хотел „Континентал“- Скопје, се одржа работилница на тема: „Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2016 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните здравствени установи и јавните претпријатија“
- На 24 Јануари 2017 година, во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница на тема: „Планирање на јавните набавки и утврдувањ ена видот на постапката за доделување на договор за јавна набавка“
- Од 25 до 28 Јануари 2017 година, во хотел „Bansko Spa and Holidays“- Банско, Република Бугарија се одржа работилница на тема: „Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2016 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните здравствени установи и јавните претпријатија“
- На 23 Декември 2016 година во хотел „Романтик“ - Велес, се одржа работилница на тема: „Подготовка и соодветно прикажување на информации во финансиските извештаи на јавните претпријатија“
- На 20 Декември 2016 година во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница на тема: „Планирање на јавните набавки и начинот на доделување на договор за јавни набавки - како до поголема ефикасност и економичност“
На 15 Ноември 2016 година во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржa работилница на тема. „Попис на средствата и нивните извори кај буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните претпријатија, трговските друштва и други правни лица за известувачкиот период - 2016 година како и други актуелни теми“
- На 07 и 08 Октомври 2016 година, во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница од областа: „Процесот на буџетирање во единиците на локалната самоуправа и трезорското работење“
- Од 29 септември до 01 Октомври 2016 година, во хотел „Дрим“ - Струга, се одржа работилница на тема: „Јавните набавки низ призмата на практичното искуство - како до помалку проблеми“
- Од 30 јуни до 02 јули 2016 година, во хотел „Дрим“ - Струга, се одржa работилница од областите: „Донациите и спонзорствата во јавните дејности, евидентирање на обврските и нивното пријавување кај надлежните органи, ангажирање на волонтери и даночен третман на надоместоците за нивниот ангажман, сметководствено евидентирање на ДДВ, новини во системот на ДДВ, регистрација на физички лица за целите на ДДВ како и темите од областа на трезорското работење“
- Од 11 до 14 Мај 2016 година, во хотел „Дрим“ - Струга, се одржа работилница на тема: „Предизвиците пред внатрешните ревизори за успешното, квалитетното и навремено планирање, извршување и известување од финансиската ревизија“
- Од 12 до 14 Мај 2016 година, во хотел „Епинал“ - Битола, се одржа работилница на тема: „Јавните набавки низ призмата на практичното искуство - како до помалку проблеми“
- На 22 и 23 Април 2016 година, во хотел „Континентал“ - Скопје се одржа работилница на тема: „Начин на постапувања со движните ствари, приемот и издавањата на нафтените деривати добиени од надлежни органи, признавање и исплата на надоместоците, Годишен извештај (ГИ) согласно со одредбите на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола, како и одредбите и постапувањето по Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор“
- На 14 и 15 Април 2016 година, во хотел „Гардениа“ - Велес, се одржа работилница на тема: „Предизвиците на локалното оданочување и примената на новата Методологија за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот“
- Од 24 до 26 Март 2016 година, во хотел „Сириус“ - Струмица, се одржа работилница на тема: „Јавните набавки и практичните искуства во превенцијата на ризиците во доделувањето на договорите за јавни набавки“
- „Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2015 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните здравствени установи и јавните претпријатија“, се одржаа работилници во следниве термини: 22 и 23 Јануари 2016 година во хотел „Континентал“ - Скопје и 27, 28, 29 и 30 Јануари 2016 година во "SOLARIS RESORT" - Врњачка Бања, Р.Србија
- На 16 Декември 2015 година во хотел „Kонтинентал“ - Скопје се одржа работилница на тема: „Практична примена на Законот за административните службеници и Законот за вработените во јавниот сектор при изработка на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места и спроведување на постапката за оценување на административните службеници“
- На 10 Декември 2015 година во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржa работилница на тема: „Планирањето на јавните набавки (со посебен осврт на повеќегодишните договори за јавни набавки) и давањето практични совети за начинот на олеснување на спроведување на постапките за ЈН“
- На 30 Ноември 2015 година во хотел „Романтик“ - Велес, се одржа работилница од областа на Меѓународните сметководствени стандарди МСС 2 - Залихи и МСС 7 - Извештај за парични текови
На 25 Ноември 2015 година во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница на тема. „Попис на средствата, побарувањата и обврските кај буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните претпријатија, трговските друштва и други правни лица за известувачкиот период - 2015 година како и други актуелни теми“
- Од 24 до 26 Септември 2015 година во хотел „Дрим“ - Струга, се одржа работилница на тема: „Предизвиците во јавните набавки, практичните искуства и примена на принципот "VALUE FOR MONEY (вредност за парите)“
- Од 16 до 18 Септември 2015 година во хотел „Бисер“ - Струга, се одржа работилница на тема: „Администрирање на локалните даноци и такси, мерките и активностите за зголемена наплата на истите“
- На 04-05 Јуни 2015 година во хотел „Романтик“ - Стар Дојран, ќе се одржи работилница на тема: „Најнови измени во јавните набавки“
- На 21 Мај 2015 година во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница на тема: „Најнови измени во јавните набавки“
- На 14 Мај 2015 година во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница на тема: „Вработените во јавниот сектор (јавните претпријатија) и нивниот статус согласно со одредбите на Законот за јавните претпријатија, Законот за вработени во јавниот сектор, Законот за работните односи, вклучувајќи го и начинот на вработување и оценување на вработените во јавните претпријатија“
- На 14 и 15 Мај 2015 година во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница во делот на практичната имплементација на законските и подзаконските акти од областа на: користењето и располагањето на стварите на државните органи, даночниот и сметководствениот третман на застарените побарувања, начинот на постапување на буџетските корисници и ЕЛС во услови на даночни обврзници за ДДВ, како и административните службеници и вработените во јавниот сектор“
- Од 22 до 25 Април 2015 година во хотел „Дрим“ - Струга, се одржа работилница на тема: „Внатрешната ревизија и предизвиците со кои таа се соочуува во обезбедувањето на независно и објективно уверување и совет на раководителот на субјектот“
- „Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2014 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните здравствени установи и јавните претпријатија“, се одржаа работилниците во следниве термини: 22 и 23 Јануари 2015 година во хотел „Континентал“ - Скопје и 29, 30 и 31 Јануари 2015 година во "Hotel Trinity" - Банско, Р.Бугарија
- На 16 Јануари 2015 година во хотел „Романтик“ - Велес, се одржа работилница на тема: „Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2014 година кај јавните претпријатија“
- На 15 Јануари 2015 година во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница на тема: „Планирањето на потребите за набавки во тековната година по видови на стоки, услуги и работи, (Годишен план за јавни набавки), планирање на повеќегодишните договори за јавна набавка, проценување на вредноста на договорот за јавна набавка, анализа на пазарот и искуствата од обезбедување на согласности од Советот за јавни набавки“
- На 17 Декември 2014 година во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница на тема: „Јавните претпријатија, јавно правните тела и општините во системот на ДДВ, донациите и спонзорствата, данокот на добивка, придонесите од задолжително социјално осигурување и.......(тоа не е се!!!!)“
- На 25 Ноември 2014 година во „Дом на АРМ“ - Скопје, се одржа работилница на тема. „Попис на средствата, побарувањата и обврските кај буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните претпријатија, трговските друштва и други правни лица за известувачкиот период - 2014 година како и други актуелни теми“
- На 18 Ноември 2014 година во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница на тема: „Имплементирање на одредбите од Законот за јавни набавки и новините во истиот“
- Од 9 до 10 Октомври 2014 година во хотел „Романтик“ - Стар Дојран, се одржа работилница на тема: „Актуелности во финансиското работење, трезорското работење и процесот на буџетирање“
- Од 23 до 25 Септември 2014 година во хотел „Романтик“ - Стар Дојран, се одржa обука на тема: „Ефективноста на внатрешната ревизија во обезбедувањето на независно и објективно уверување и совет на раководителот на субјектот“
- Од 19 до 21 Јуни 2014 година во хотел „Белведере“ - Охрид, се одржа работилница на тема: „Новините во областа на ДДВ, донациите и спонзорствата во јавните дејности, финансиската дисциплина, данокот на добивка, административните и јавните службеници и нивната правилна примена во пракса“
- Од 12 до 14 Јуни 2014 година во хотел „Романтик“ - Стар Дојран“ се одржа работилница на тема: „Ревизија на успешност во работењето“
- На 29 и 30 Мај 2014 година во хотел „Романтик“ - Стар Дојран, се одржа работилница на тема: „Администрирањето на локалните даноци и такси и ризиците при нивната наплата“
- На 23 Мај 2014 година во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница на тема: „Актуелни новини во Законот за јавни набавки и Електронскиот систем за јавни набавки“
-  На 21 и 22 февруари 2014 година во хотел „Континентал„ - Скопје - се одржа работилница од областа на: „Јавните набавки, Административните службеници и Вработените во јавниот сектор“
- „Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2013 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници, јавните установи и јавните претпријатија“, се одржаa работилници во следниве термини: 23-25.01.2014 година хотел „Континентал“ - Скопје, 29.01-01.02.2014 година хотел "Bansko Spa and Holidays"-Банско, Р.Бугарија
- На 13 декември 2013 година во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница на тема: „Примената на одредбите од Законот за јавните набавки во пракса“
- На 22 ноември 2013 година во хотел „Континентал“ - Скопје се одржа работилница на тема: „Попис на средствата, побарувањата и обврските кај буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните претпријатија и трговските друштва и други правни лица од јавниот сектор за известувачкиот период - 2013 година“
- „Консултантски услуги за подготовка и спроведување на обука за локален јавен финансиски менаџмент, е-пристап до општински финансиски информации и иницирање на социјална ревизија од страна на НВОи“ финансиран од UNDP во рамките на Програмата за локален развој, се одржaа две од четирите регионални работилници и тоа во периодот 17-18.10.2013 год. хотел „Континентал“ - Скопје, 24-25,10,2013 год. хотел „Романтик“ - Велес, третата се одржа во периодот 07-08.11.2013 год. хотел „Сириус“ - Струмица и четвртата се одржа во периодот 14-15.11.2013 год. хотел „Белведере“ - Охрид
- Од 24-27.09.2013 година во хотел „Дрим“ - Струга, се одржа работилница на тема: „Напредна обука за внатрешна ревизија во јавниот сектор“
- Од 11 до 13 јуни во хотел „Бисер“ - Струга, се одржа работилница од областа на финансиските прашања (контрола на буџетот и извршувањето, сметководство, известување), трезорското работење и човечките ресурси за правилна примена на законските и подзаконските одредби
- Од 12 до 14 јуни во хотел „Бисер“ - Струга, се одржа работилница на тема: „Јавните набавки и практичните искуства во јавниот сектор“
- На 30 мај во „Ликовен салон“ - Велес, се одржа обука за претставниците од Невладиниот сектор од Велес, содржани од проектот „Даночните обврски и даночен календар на НВО“
- Од 21 до 23 мај  во хотел „Бисер“ - Струга, се одржa работилница на тема: „Администрирањето на локалните даноци и такси и инспекцискиот надзор“
- На 25 април во хотел „Романтик“ - Велес, се одржа работилница на тема: „Јавните набавки и квалификацискиот систем“
- На 15 февруари во хотел „Континентал“ - Скопје, се одржа работилница на тема: „Успешно спроведување на постапките за јавните набавки, правилно користење на ЕСЈН, е-набавки и е-аукции во 100% објавените огласи“
- На 25 и 26 јануари и 01 и 02 февруари се одржаа две работилници на тема: „Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2012 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници и јавните установи, вклучувајќи ги и трезорското работење, реформите во јавната администрација, јавната внатрешна финансиска контрола и ревизија“
- На 25 и 26 јануари во хотел „Сириус“ - Струмица се одржа работилница на тема: „Изготвување на финансиските извештаи за 2012 година кај јавните и јавно комуналните претпријатија“
-  На 11 и 12 декември се одржаа двете регионални работилници на тема: „Трезорско работење кај буџетските корисници и единки корисници на средства од Буџетот на Република Македонија и Буџетот на единиците на локалната самоуправа“
- На 30 ноември во Дом на АРМ - Струмица, се одржа втората регионална работилница од областа на „Јавните набавки и Електронскиот систем на јавни набавки“
- На 29 ноември во хотел „Романтик“ - Велес, се одржа работилница на тема: „Имплементација на Законот за комунални дејности и Законот за јавна чистота во пракса“
- На 26 ноември во хотел „Капри“ - Битола, се одржа првата регионална работилница од областа на „Јавните набавки и Електронскиот систем на јавни набавки“
- На 24 ноември во хотел „Романтик“ - Велес, се одржа работилница на тема: „Попис на средствата и обврските кај буџетските корисници, единките корисници, јавните установи и други правни лица од јавниот сектор за известувачкиот период - 2012 година“
- На 20 ноември во хотел „Романтик“ - Велес, се одржа работилница на тема: „Попис на средствата и обврските кај јавните претпријатија за известувачкиот период - 2012 година“
- Од 27 до 29 септември во хотел „Полин“ - Стар Дојран, се одржа работилница од областа на „Финансиското работење, јавните набавки и процесот на буџетирање“
- Од 19 до 22 јуни во хотел „Бисер“ - Струга се одржа работилница од областа на внатрешната ревизија
- Од 13 до 15 јуни во хотел „Дрим“ - Струга се одржа работилница од областа на јавните набавки
- На 04 мај во хотел „Континентал“ - Скопје се одржа работилница од областа на јавните набавки
- На 13 март во хотел „Континентал“ - Скопје се одржа работилница на тема: „Имплементација на одредбите на Законот за јавни патишта и Законот за превоз во патниот сообраќај и улогата на одговорностите на надлежните органи за надзор“
- На 15 март во хотел „Романтик“ на Велешко езеро ќе се одржи работилница на тема: „Новините во легислативата за јавните набавки“
- На 03, 04 февруари во хотел "Континентал" - Скопје се одржа работилница на тема: "Изготвување на финансиските извештаи/завршна сметка за ЈП и ЈКП за 2011 година"
- На 23, 24 и 25 јануари 2012 година - хотел "Континентал" - Скопје и 26, 27 и 28 јануари 2012 година - хотел "Макпетрол" - Маврово се одржа работилница на тема: "Составување на завршна сметка за 2011 година"
- На 27 декември 2011 година во хотел Континентал - Скопје, се одржа работилница на тема: "Новините во легислативата за јавните набавки и ЕСЈН"
- На 02 декември 2011 година во хотел "Континентал" - Скопје, се одржа работилница на тема: "Попис на средствата, побарувањата и обврските кај јавните претпријатија за 2011 година"
- На 01 декември 2011 година во хотел "Континентал" - Скопје, се одржа работилница на тема: "Попис на средствата, побарувањата и обврските кај буџетските корисници за 2011 година"
- Од 27 до 29 октомври 2011 година во хотел "Истатов" - Нов Дојран, се одржa работилница од областа на локалните даноци и такси и инспекцискиот надзор
- Од 22 до 24 септември 2011 година во хотел "Бисер" - Струга, се одржа работилница од областа на јавните набавки, даноците, управната постапка, инспекциски надзор и презентирање на ФИ
- Од 13 до 16 септември 2011 година во хотел "Бисер" - Струга, се одржа работилница на тема: "Зголемување на вештините на внатрешните ревизори во јавниот сектор"
- На 16 април 2011 година во Клуб на пратеници "Кино Сала" - Скопје, се одржа работилница на тема: "Имплементација на Законот за јавни службеници и импликациите кои произлегуваатод истиот за Јавните и Јавно комуналните претпријатија"
- На 26 март 2011 година во Универзитет "Гоце Делчев" - Штип, се одржа првата од планиртаните регионални работилници на тема: "Трезорско работење". Останатите работилници ќе се одржат во периодот 02 април хотел "Капри" - Битола и 09 април хотел "Фершпед" - Маврово
- На 26 февруари 2011 година во Клуб на пратеници "Кино Сала" - Скопје, се одржа работилница на тема: "Воспоставување на финансиско управување и контрола"
- На 27, 28 и 29 јануари 2011 година во Клуб на пратеници "Кино Сала" - Скопје, се одржа работилница на тема: "Составување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2010 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници и јавните установи"
- На 27 и 28 јануари 2011 година во "Клуб на новинари" - Скопје, се одржа работилница на тема: "Изготвување на финансиските извештаи за 2010 година кај Јавните и Јавно Комуналните претпријатија"
- На 15 декември 2010 година во "Дом на АРМ" - Скопје, се одржа работилница на тема: "Измени и дополнувања на ЗЈН во насока на зајакнување на административните капацитети"
- На 09 и 10 декември 2010 година во "Клуб на пратеници - Кино сала", се одржа работилница од областа на "Трезорското работење"
- На 26 и 27 ноември 2010 година во "Клуб на пратеници - Кино сала" се одржа работилница под наслов: "Попис на средствата, побарувањата и обврските со состојба 31 декември 2010 година и усогласување на актите за систематизација на работните места согласно одредбите на Законот за јавни службеници (краен рок 31 декември 2010 година)"
- На 29 и 30 октомври 2010 година во хотел "Романтик" - Велес, се одржа работилница под наслов: "Контрола на квалитетот  на спроведената внатрешна ревизија"
- На 15 и 16 октомври 2010 година во хотел "Романтик" - Велес, се одржа втората работилница од есенскиот циклус под наслов: "Финансиско управување и контрола"
- На 08 и 09 октомври 2010 година во хотел "Романтик" - Велес, се одржа работилница под наслов "Финансиско управување и контрола"
- Во периодот од 27 до 30 септември 2010 година во хотел "Бисер" - Струга, се одржа работилница под наслов "Подобрување на системот на внатрешна ревизија кај локалната власт од Република Македонија"
- На 17, 18 и 19 јуни 2010 година во хотел "Дрим" - Струга, се одржа работилница под наслов "Финансиско управување и контрола"
- На 28 и 29 мај 2010 година во хотел "Романтик" - Велес, се одржа работилница под наслов "Внатрешна ревизија на приходи и побарувања"
- На 7 и 8 мај 2010 година во хотел "Молика" - Битола, се одржа работилница под наслов "Внатрешна ревизија на јавни набавки"
- На 23 и 24 април 2010 година во хотел "Романтик" - Велес, се одржа работилница под наслов "Финансиско управување и контрола"
- На 16 и 17 април 2010 година во хотел "Континентал" - Скопје, се одржа работилница под наслов "Новините во Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот"
- На 09 и 10 април 2010 година во хотел "Алпина" - Маврово, се одржа работилница под наслов "Финансиско управување и контрола"
- На 09 февруари 2010 година во "Клуб на пратеници" - Скопје, се одржа работилница на тема: "Изготвување на финансиските извештаи за 2009 година кај јавните и јавно комуналните претпријатија"
- На 21 и 22 јануари 2010 година во хотел "Континентал" - Скопје, се одржa работилница  на тема: "Составување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2009 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници и јавните устaнови"
- На 20 јануари 2010 година во  хотел "Континентал" - Скопје,  се одржа работилница  од областа на: "Јавните набавки во пракса"
- На 04 декември 2009 година во хотел "Континентал" - Скопје, се одржa работилница од областа на: "Попис на материјалните средства, побарувањата и обврските, Имплементација на измените и дополнувањата на Законот за државните службеници и Законот за работните односи"
-  На 03 декември 2009 година во Клуб на пратеници - Скопје, се одржa работилница од областа на: "Попис на материјалните средства, побарувањата и обврските и примена на одредбите на  Законот за работните односи, Законот за платниот промет, Законот за данокот на додадена вредност и одредбите на Законот за јавна чистота"
- На 28 ноември 2009 година во ресторан "Сина Сала" - Велес, се одржa конференција по повод Денот на даночните работници "Свети Матеј"  со работен наслов: "Даночниот систем и администрирањето на локалните даноци и такси во Република Македонија"
- Во периодот од 05 до 06 ноември 2009 година се одржа работилница од областа на Администрирањето локални даноци и такси
- Во периодот од 25 до 26 септември 2009 година се одржа работилница на тема: "Процесот на буџетирање за 2010 година и Трезорското работење"
- Во периодот од 25 до 26 септември 2009 година се одржа работилница на тема: "Имплементација на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола и Новини во Законот за државни службеници"
- Во периодот од 16 до 18 јуни 2009 година се одржа работилница на тема: "Јавните набавки, системот на плати, надоместоци, наградувања, колективни договори, оценување на државните службеници, јавната финансиска контрола, администрирање на локалните даноци и такси и внатрешна ревизија"
- На 20 и 21 мај 2009 година се одржа работилница на тема: "Проценка и одредување на локални даноци и такси"
- На 23 и 24 април 2009 година во хотел "Континентал " - Скопје се одржа работилница на тема: "Јавните набавки и нивната примена во пракса, системот на плати, надоместоци, наградувања, оценувања на државните службеници и јавната финансиска контрола"
- На 17 февруари 2009 година во Клуб на пратеници - Скопје се одржа работилница на тема: "Составување на завршна сметка кај јавните, односно јавно комуналните претпријатија"
- На 22, 23 и 24 јануари во хотел "Дрим" - Струга и 29 и 30 јануари 2009 година во хотел "Континентал" - Скопје ќе се одржи работилница на тема: "Составување на завршната сметка за 2008 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници и јавните установи"
- На 17.12.2008 година ќе се одржи работилница на тема: "Попис на материјалните средства, побарувањата и обврските и јавно приватно партнерство и повраќај на вложените средства"
- На 28.11.2008 година во хотел "Александар Палас" - Скопје, Конгресна сала 3 ќе се одржи Конференција по повод Денот на даночните работници "Свети Матеј" со работен наслов: "Даночниот систем и администрирањето локални даноци и такси во Република Македонија"
- Во рамките на проектот: "Поддршка на процесот на фискална децентрализација и зголемување на отчетноста во ЕЛС" поддржан од Набљудувачката Мисија на OSCE во Скопје на 21 и 22 ноември 2008 година, во хотел "Романтик" - Велешко езеро, ќе се одржи работилница на тема: "Известување по спроведена ревизија".
- Во периодот од 8 до 9 ноември 2008 година (Струмица) се одржа првата од планираните три работилници на тема: "Практична примена на софтверски пакет/апликација за изработка на Предлог буџет за 2009". Останатите работилници ќе се одржат во периодот од 15 до 16 ноември (Битола) и од 22 до 23 ноември (Кавадарци).
- Во рамките на проектот: "Поддршка на процесот на фискална децентрализација и зголемување на отчетноста во ЕЛС" поддржан од Набљудувачката Мисија на OSCE во Скопје во периодот од 03 до 04 Октомври во хотел "Срна" - Маврово ќе се одржи првата од планираните три регионални работилници на тема: "Процес на подготовка и донесување на план на програмите за развој".
- Во периодот од 25 до 27 септември 2008 година во хотел "Дрим"  - Струга  и во периодот од 1 до 2 Октомври 2008 година во хотел "Континентал" - Скопје се  одржа работилница од областа на Јавните набавки, Системот на плати на државните службеници и Јавната финансиска контрола - ЕУ концепт за сигурно и транспарентно финансиско управување.
- Во првата недела од октомври ќе се одржи една од трите работилници на тема: "Процес на подготвување и донесување план на програмите за развој".
- Во рамките на проектот IMC 1 поддржан од UNDP, а кој го опфаќа администрирањето на локалните даноци и такси се реализирани посети на пилот ЕЛС Василево, Босилово и Ново Село, за што е изготвен извештај и доставен до надлежните институции. Во престојниот период се планираат нoви работни средби со општинската администрација од трите пилот ЕЛС, а пред се во делот на потребните активности од областа на внатрешната ревизија.
- Во престојниот период ќе биде реализирана втората работилница посветена на идентификацијата на ризиците во ЕЛС.
- Во соработка со Холандската развојна агенција СНВ на 02.07.2008 година во Стумица, кој воедно е и партнер, се одржа првата обука на дел од вработените во општинската администрација на тема "Идентификација на ризиците во ЕЛС".
- Во соработка со Секторот за реформа на јавната администрација при OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje на 27 и 28 јуни 2008 година во хотел "Сириус" - Струмица ќе се одржи работилницa на тема: "Извршување на внатрешна ревизија". Работилницата е дизајнирана за да им помогне на внатрешните ревизори при извршувањето на внатрешна ревизија во ЕЛС.
- Image На 26.06.2008 год. (четврток) во Дом на АРМ - Скопје ќе се одржи промоција на книгата "Примена на Законот за јавни набавки во пракса"
Последно освежено на Понеделник, 20 Мај 2019 12:58