Изданија и публикации Печати
Напишано од Administrator   
Вторник, 26 Јуни 2007 02:24

Од денот на основањето па досега издадени се над 100 билтени, односно месечно по еден билтен.

 • 1998 – 5 билтени
 • 1999 – 12 билтени
 • 2000 – 12 билтени
 • 2001 – 12 билтени
 • 2002 – 12 билтени
 • 2003 – 12 билтени
 • 2004 – 12 билтени
 • 2005 – 12 билтени
 • 2006 – 12 билтени
 • 2007 – 12 билтени
 • 2008 - 12 билтени
 • 2009 - 12 билтени
 • 2010 - 12 билтени
 • 2011 - 12 билтени
 • 2012 - 12 билтени
 • 2013 - 12 билтени
 • 2014 - 12 билтени
 • 2015 - 12 билтени
 • 2016 - 12 билтени
 • 2017 - 12 билтени
 • 2018 - 12 билтени
 • 2019 - 8 билтени

Здружението издаде низа од Студии, Прирачници и Водичи, меѓу кои:

 1. Студија за данокот на имот
 2. Водич низ финансиската легислатива и ефектите во финансиското работење на невладините огранизации
 3. Студија за определување на финансиските капацитети и степенот на сопствена наплата во единиците на локална самоуправа
 4. Водич низ канцелариското и архивско работење во општините
 5. Прирачник за подготвување и презентирање на општинските буџети за 2004
 6. Буџетска порака за општинските буџети за 2004
 7. Буџетски прирачник за општинските буџети за 2004
 8. Студија за состојбите во јавните комунални претпријатија
 9. Прирачник за подготвување на завршните сметки за единиците на локалната самоуправа за 2003 година
 10. Прирачник за подготвување на завршните сметки за јавните комунални претпријатија за 2003 година
 11. Прирачник за процесот на буџетирање во единиците на локалната самоуправа за 2005 година
 12. Прирачник за составување на годишната сметка кај буџетите, фондовите и корисниците на буџетите и фондовите за 2004 година
 13. Прирачник за составување на годишната сметка кај јавните комунални претпријатија
 14. Прирачници за јавни набавки
 15. Прирачници за попис на средствата
 16. Прирачник за подготовка на општински буџет
 17. Водич за инсталирање на софтверот за подготовка на општински буџет
 18. Прирачник за известување во единиците на локалната самоуправа
 19. Прирачник за составување на завршната сметка кај буџетите, фондовите и корисниците на средства на буџетите и фондовите за 2005 година
 20. Апликација за процесот на буџетирање и известување во локалната самоуправа (Упатство за инсталирање и користење)
 21. Прирачник за финансиско известување во јавните комунални претпријтија согласно со Меѓународните Сметководствени Стандарди
 22. Прирачник за администрирање локални даноци и такси во Единиците на локалната самоуправа (македонска-албанска)
 23. Прирачник за интерна контрола, внатрешна ревизија и превеција од измами во Единиците на локалната самоуправа (македонска-албанска)
 24. Составување на годишната сметка за 2006 година кај буџетите, буџетските корисници и единките корисници
 25. Збирка на законски и подзконски акти (дополнителен семинарски материјал)
 26. Прирачник за администрирање локални даноци и такси во Единиците на локалната самоуправа (2)
 27. Пишување ревизорски извештаи (македонска-албанска)
 28. Најчесто поставувани прашања од областа на трезорското работење
 29. Составување на годишната сметка за 2007 година кај буџетите, буџетските корисници и единките корисници
 30. Завршна сметка за 2007 година кај јавните претпријатија
 31. Законот за јавни набавки во пракса
 32. Збирка закони и подзаконски акти за администрирање локални даноци и такси
 33. Збирка закони и подзаконски акти за внатрешна ревизија
 34. Стратегија за менаџирање со ризици
 35. Прирачник за финансиско известување
 36. Прирачник за сметководство за буџети и буџетски корисници
Последно освежено на Петок, 06 Септември 2019 11:33