Работилница „Искуства од практичната имплементација на одредбите на Законот за ЈН“

Работилница „Попис на средствата и нивните извори кај БК, ЕК, ЈУ, ЈП, ТД и други правни лица за известувачкиот период - 2019 година““

Обука „Внатрешна контрола и внатрешна ревизија“

Студиска посета во Софија, Р.Бугарија

Работилница: Попис на средствата и нивните извори кај БК, ЕК, ЈУ, ЈП, ТД и други правни лица за известувачкиот период - 2018

Работилница „Процес на буџетирање“

Работилница „Внатрешна ревизија“