Проект УНДП: „Зајакнување на општински совети“ (Тетово, Ѓорче Петров и Чашка)

Работилница: „Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2019 година кај буџетите, БК, ЕК, ЈУ, ЈЗУ и ЈП“ (29.01 - 01.02.2020 год. - Сандански, Р.Бугарија)

Работилница: „Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2019 година кај буџетите, БК, ЕК, ЈУ, ЈЗУ и ЈП“ (24-25.01.2020 год. - Скопје)

Завршна конференција - ALDA (22.01.2020 год.)

Работилница „Искуства од практичната имплементација на одредбите на Законот за ЈН“

Работилница „Попис на средствата и нивните извори кај БК, ЕК, ЈУ, ЈП, ТД и други правни лица за известувачкиот период - 2019 година““

Обука „Внатрешна контрола и внатрешна ревизија“

Студиска посета во Софија, Р.Бугарија

Работилница: Попис на средствата и нивните извори кај БК, ЕК, ЈУ, ЈП, ТД и други правни лица за известувачкиот период - 2018

Работилница „Процес на буџетирање“

Работилница „Внатрешна ревизија“