Здружение на финансиски работници за локалните самоуправи и јавните претпријатија

Обезбедува и спроведува обуки, семинари и работилници за следниве области

Финасиското управување и контрола

Финансиско управување, планирање, организирање, насочување и контрола на финасиските активности

Прочитај повеќе

Спроведување на пописите на средствата и нивните извори

Попис на средствата и обврските и изготвување на финасиските извештаи/завршна сметка

прочитај повеќе

Обуки за континуирано професионално усовршување

Обуки, работлници и семинари за континуирано професионално усовршување (КПУ)

Прочитај повеќе

Финасиско известување и следење на резултатите

Финасиско известување – финасиски резултатина на една организација достапни за јавноста

Прочитај повеќе

Внатрешна контрола и ревизија

Внатрешна контрола и внатрешна ревизија на субјекти во јавниот сектор

Прочитај повеќе

Управување со ризици

Идентификација, проценка и контрола на закани за средствата со кои располага една организација

Прочитај повеќе

Администрирање на даноци и такси

Администрирање на локални даноци и такси – прибирање и наплата на даноците кои ги остваруваат единиците на локалната самоуправа

Прочитај повеќе

Политики и процедури за подобрување на транспарентноста и отчетноста во работењето

Политики и процедури за подобрување на транспарентноста и отчетноста во работењето на организациите

Прочитај повеќе

Утврдување на индекс на транспарентноста и отчетноста

Утврдување на показател за транспарентнсота и отчетноста/оговорноста на субјектите од јавниот сектор

Прочитај повеќе