Здружението на финансиски работници е невладина, непрофитна, професионална асоцијација која:

• Го зголемува професионализмот на вработените од областа на финансиското управување и контрола (ФУК) и внатрешната ревизија (ВР) кај ЕЛС, буџетите и буџетските корисници, ЈП и други субјекти од јавниот сектор.
• Обезбедува форум за ширење на информации, добри практики, знаење и искуства;
• Служи како претставник на интересите на ЕЛС, буџетите и буџетските корисници, ЈП и други субјекти од јавниот сектор во областа на финансиското управување и контрола и внатрешната ревизија
• Гради широка мрежа на партнери и промовира соработка и добро владеење.