• Висината на минималната плата во бруто износ во Република Северна Македонија, започнувајќи со исплатата на платата за месец март 2023 година изнесува 29.739,00 денари. (објава)