Анализа на политиките кои се однесуваат на финансирање на локалната власт

„Анализата на политиките кои се однесуваат на финансирањето на локалната власт“ е подготвена во период кој го обележува кризата предизвикана од вирусот COVID 19, кој истовремено е и период во кој се донесени поголем законски и подзаконски акти кои регулираат голем број области. Сепак, покрај поголемиот број донесени законски и подзаконски акти, изостанаа акти кои директно регулираат […]