„Анализата на политиките кои се однесуваат на финансирањето на локалната власт“ е подготвена во период кој го обележува кризата предизвикана од вирусот COVID 19, кој истовремено е и период во кој се донесени поголем законски и подзаконски акти кои регулираат голем број области.

Сепак, покрај поголемиот број донесени законски и подзаконски акти, изостанаа акти кои директно регулираат одредени специфични области на локално ниво.

За повеќе детали Ве поттикнуваме да ја разгледат приложената Анализа.

Анализата финансиски е поддржана со средства Владата на Република Северна Македонија – Генерален Секретаријат