Претстојни работилници

Работилница: „Новините во Законот за даноците на имот – насоки за правилно и законско постапување“ Работилница: „Време е за новиот план за јавни набавки за 2022 година, пракса и искуства“ Работилница: „Контролни постапки пред подготовката на завршната сметка и новини во регулативата“

Работилница: Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2020 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните здравствени установи и јавните претпријатија/јавно комуналните претпријатија

Покана Агенда Пријава за учество