Национална асоцијација за обезбедување на обука, размена на информации, добри практики, знаења, искуства и развој во областа на ФУК и ВР во ЕЛС, буџетите и буџетските корисници, ЈП и други субјекти од јавниот сектор