Здружението на финансиски работници следејќи ја долгогодишната традиција и обезбедувајќи континуитет во областа на одржување обуки од областа на спроведувањето на пописите, како и следејќи ги потребите и барањата за меѓусебно континуирано информирање, размена на информации, искуства и зголемување на вештините, организира On line работилница со наслов: „Попис на средствата и обврските кај буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните здравствени установи, јавните претпријатија, јавните комунални претпријатија, трговските друштва и други правни лица и усогласување на сметководствената со фактичката состојба за известувачкиот период – 2020 година“ која ќе се одржи со користење на платформата ZOOM на ден 25.11.2020 година со почеток во 10 часот.