Работилница: „Актуелни теми од областа на менаџирањето на јавните средства, ангажирањето на лица со договори на дело, исплата на надоместоци, набавка на опрема со примена на постапка за наеми, признавање на приходи кај јавните претпријатија и кај буџетските корисници“

Покана Агенда Пријава за учество

СЕ ОДЛОЖУВА !!!!!! Работилница: „Практични искуства и проблеми во имплементацијата на Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за административни службеници и прописите од областа на работните односи во институциите на јавниот сектор – со посебен осврт на подготвување на Планот за вработување за 2023 година“

Покана Агенда Пријава за учество

Работилница: „Новини во законската регулатива, правилно постапување при утврдувањето на правото за додатоците на плата, регресот за годишен одмор, како и предизвици и насоки при менаџирањето на јавните средства и управувањето со ризици“

Покана Агенда Пријава за учество