Online Работилница: „Попис на средствата и обврските кај буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните здравствени установи, јавните претпријатија, јавните комунални претпријатија, трговските друштва и други правни лица и усогласување на сметководствената со фактичката состојба за известувачкиот период – 2023 година“

Покана Агенда Пријава за учество

Работилница: „Практична примена на Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административни службеници – со посебен осврт на Методологијата за планирање на вработувањата во институциите на јавниот сектор и подготвување на Годишен план за вработување за 2024 година“

Покана Пријава за учество