Работилница: „Новини во законската регулатива, правилно постапување при утврдувањето на правото за додатоците на плата, регресот за годишен одмор, како и предизвици и насоки при менаџирањето на јавните средства и управувањето со ризици“

Покана Агенда Пријава за учество

Работилница: „Изготвување на финансиските извештаи/ завршната сметка/ годишната сметка за 2021 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните здравствени установи и јавните претпријатија“

Покана Агенда Пријава за учество