Работилница: „Зголемување на знаењата и вештините на вработените во јавниот сектор од областа на евидентирање на трансакциите во деловните/трговските книги, даночната политика и подготвувањето на Годишниот план за спречување на корупцијата на ниво на правен субјект“

Покана Агенда Пријава за учество