(ОБНОВЕНО) Соопштенија УЈП

Пресметка на плата за 2021 година – Нова верзија на клиентски софтвер „МПИН“ Новини во измените и дополнувањата на Законот за данокот на личен доход Од 1 јануари 2021 во примена нов образец ДДВ-04, Извештај ДДВ-ИПДО/П и прилагодување на фискални уреди на опрема со повластена даночна стапка од 10% Измени и дополнувања на Законот за […]

Известувања УЈП

Нови стапки на данокот на личен доход согласно Законот за изменување и дополнување на данокот на личен доход Пресметка на плата за 2020 година – Нова верзија на клиентски софтвер „МПИН“ Исплатувачите на доход да ги реализираат е-пдд пресметките до 31.12.2019 година