Публикации – АЛДА

Истражување на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти (МКД) Истражување на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти (АЛБ) Истражување на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти (ЕНГ)