(ОБНОВЕНО) Соопштенија УЈП

Пресметка на плата за 2021 година – Нова верзија на клиентски софтвер „МПИН“ Новини во измените и дополнувањата на Законот за данокот на личен доход Од 1 јануари 2021 во примена нов образец ДДВ-04, Извештај ДДВ-ИПДО/П и прилагодување на фискални уреди на опрема со повластена даночна стапка од 10% Измени и дополнувања на Законот за […]