Соопштенија УЈП

Пресметка на плата за 2023 година – Нова верзија на клиентски софтвер „МПИН“ Бруто плата 2023 – Најниска и највисока основица за пресметување на придонеси