Известување од УЈП

Управата за јавни приходи ги подготви и ги достави до граѓаните Годишните даночни пријави за 2019 година. Проверете ги Вашите Годишни даночни пријави за 2019 година на системот „е-Персонален данок.  (линк)

Нова верзија на клиентскиот софтвер за користење на финансиска поддршка за исплата на плата и субвенционирање на 50% придонеси

На веб страната на УЈП објавена е Новата верзија на клиентскиот софтвер за користење на финансиска поддршка за исплата на плата и субвенционирање на 50% придонеси (линк)

ИНФОРМАЦИЈА

По прогласување на вонредна состојба на територијата на Република Северна Македонија во Службен весник на Република Северна Македонија се објавени Уредби со законска сила: Информација за Уредби со законска сила за време на вонредна состојба од „Службен весник на РСМ“ бр. 70 од 19.03.2020 до „Службен весник на РСМ“ бр. 169 од 22.06.2020

Публикации – АЛДА

Истражување на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти (МКД) Истражување на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти (АЛБ) Истражување на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти (ЕНГ)

Објава за висината на минималната плата во бруто – износ во РСМ

Врз основа на членот 4, став (2) од Законот за минимална плата во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 132/17 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19 и 239/19), Министерството за труд и социјална политика О Б Ј А В У В А […]